ايستگاه آخركبوتر لو(لانه كبوتر)مسيرجاد...

بعد ازعبور از مسيري دشوار  از رودخانه نهايتآ به دو آبشار زيباي دو قلو ميرسيم كه در نوع خود نادر هستن كه به دليل سخت و دشوار بودن مسير دو آبشار منظره اي بكر و زيبا را به وجود آمده.
 

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد