روستای هواسعلی

مدرسه ای که سالهاست دانش آموز نداشته و رو به خرابی است.
 

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد