درباره گالری دره شهر

چنین فضل ازسوی یکتا خداست           که داناییش بس همه خلق راست


 شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا گالری دره شهر را تهیه کنم و جای تشکر را دارد که از تمامی کسانی که در این گالری دره شهر با ما همکاری دارند تشکر کنم

گالری تصاویر شهرستان دره شهر تهیه شده توسط حسین کاظمی دره شهر ، امید است خدمتی به شهرستان دره شهر کرده باشمتصاویر جدید